Katedra manažmentu

O katedre

Úvodné slovo vedúceho katedry

Vítame Vás v oficiálnej sekcii Katedry manažmentu Fakulty ekonómie a informatiky UJS. Katedra manažmentu sa aktívne spolupodieľa na výchove ekonómov a podnikových manažérov tak v bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia. Členská základňa katedry je tvorená vysokoškolskými pedagógmi zo Slovenska a Maďarska, čo prispieva k rýchlej a vzájomnej konfrontácii znalostí aplikovateľných v praktických podmienkach nielen týchto dvoch susediacich štátov, ale aj v širšom Európskom kontexte.

Členovia katedry obohacujú jej znalostný potenciál aj prostredníctvom publikovania vedeckých článkov v odborných časopisoch a konferenčných zborníkoch vydávaných na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú systematicky využívané v pedagogickom procese. Za prioritu Katedry manažmentu  považujeme cielené zvyšovanie jej hodnoty, našu všestrannú akademickú pôsobnosť a snahu o mobilizáciu vedeckej aktivity študentov.

 

Vyučujúci

Vedúci katedry
Ing. Zoltán Šeben, PhD.

Profesori

prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
prof. Dr. József Poór, DSc.
prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD.

Docenti

Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.

Odborní asistenti

PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD.
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Ing. Norbert Gyurián, PhD.
PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
Ing. Angelika Kútna, PhD. 
Mgr. Dávid Szabó, PhD.
Mgr. Tibor Zsigmond, PhD.
Mgr. Adriana Mezeiová, PhD. 

Asistenti

Zahraniční lektori

Výskumní pracovníci

Externí učitelia katedry

Doktorandi

Denné štúdium
Mgr. Kamilla Baša
Mgr. Bence Csinger
Mgr. Szonja Jenei

Externé štúdium

PhDr. Monika Bálintová
Mgr. Éva Balogh
Ing. Anikó Barcziová
Mgr. Sylvia Molnár
Mgr. Irma Potháczky Rácz
Szilvia Valéria Módosné Szalai
Mgr. Štefan Világi

Aktuality


Kontakt

Asistent Katedry ekonomiky, Katedry manažmentu a Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie:
Mgr. Tibor Vadkerti
Osobná stránka

Adresa:
Univerzita J. Selyeho - Fakulta ekonómie a informatiky
Hradná ul. 21. P.O. BOX 54. 945 01, Komárno, Slovensko

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.