Mesterképzés

Alkalmazott informatika 

Közgazdaságtan és vállalati menedzsment 

Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program

TARTALOM
 
Alapinformációk
Tanulmányi program tömör jellemzése
Az abszolvens profilja
Abszolvensek érvényesülése
A tan. program a anyagi-technikai háttere
- V.1. Tantermek és felszereltségük
- V.2. A tanulmányi pogram információs, kommunikációs és szoftveres  hátterének biztosítása
A tanulmányi programot biztosító tanszékek
Szolgáltatások
Tanulmányi terv és információs lapok
 
I. Alapinformációk
 
• Képzés szintje: 2. 
• Képzési forma: nappali / levelező 
• Tanulmányok standard időtartama: 2 év / 3 év
• Tanulmányi szak: Ökonómia és menedzsment
• Tanulmányok módja: jelenléti 
• Abszolvensek fokozata: Mgr. 
• Információ az oktatás nyelvéről: magyar / szlovák
 
II. Tanulmányi program tömör jellemzése
 
A tanulmányi program célja kis-és középvállalati közgazdász és menedzser szakemberek képzése, illetve sikeres vállalkozók nevelése. A tanulmányi program felkészíti a végzős hallgatókat, hogy megállják a helyüket a gazdasági folyamatok komplex menedzselése terén, s az üzletvezetés területén különös tekintettel a kis- és középvállalkozások vállalkozói tevékenységeire nézve. 
A mesterképzésben végzett hallgató az üzleti - gazdasági gyakorlatban felmerülő problémákon túl képes a családi vállalkozások problémáit is sikeresen megoldani. Képessé válik olyan döntések meghozatalára, megoldási javaslatok felvázolására, amelyek biztosítják a kis- és középvállalkozások sikerességét. A hallgató két kulcsfontosságú világnyelv egyikén (angol nyelv vagy német nyelv) megfelelően tud kommunikálni, ami a nemzetközi üzleti környezetben való érvényesülés előfeltétele.
 
A tanulmányok standard időtartamának hossza nappali tagozaton 2 év, levelező tagozaton 3 év. Minden akadémiai év 2 szemeszterre oszlik: téli és nyári szemeszter. Minden szemeszter szorgalmi és vizsgaidőszakra van felosztva. 
A hallgató standard terhelése nappali tagozaton egy akadémiai évben 60 kredit (szemeszterenként 30), levelező tagozaton 40 kredit (szemeszterenként 20 kredit). A tanulmányi program tantárgyakból áll. Az oktatás az egyes tantárgyak esetében standard módon valósul meg – előadások és szemináriumok formájában. A kötelező tárgyak kínálata kötelezően választható tárgyak és szabadon választható tárgyak csoportjával egészül ki, melyek lehallgatásával a hallgató a szükséges krediteket saját profiljának megfelelően egészíti ki. 
 
A tanulmányok befejezésének feltétele 72 kredit megszerzése a kötelező tárgyakból (a teljes kreditszám 60%-a), legalább 18 kredit a kötelezően választható tárgyak csoportjából (a teljes kreditszám 15%-a), 24 kreditet a hallgató az államvizsgatárgyak sikeres abszolválásával szerez (3 tárgy x 8 kredit – a teljes kreditszám 20 %-a) és a fennmaradó krediteket a hallgató a kötelezően választható és a szabadon választható tárgyak csoportjából szerezheti meg. 
A szakmai gyakorlat a képzés része, amelyet a hallgató önmaga biztosít egy segítőkész tanár együttműködésével.
 
A nyelvi felkészülést az angol/német nyelvekből az Idegen Nyelvi és Kommunikáció Tanszék biztosítja. A nyelvi felkészítésnél a hangsúly a szakterminológia elsajátításán van a sikeres vállalaton belüli kommunikáció célját kitűzve. A tanulmányok sikeres teljesítésének feltétele egy világnyelvből (angol nyelv vagy német nyelvből) való vizsga letétele, mely a kötelezően választható tantárgyak blokkjában található.
A hallgatók alapvető jogait és kötelességeit és a tanulmányi programot irányító rendelkezéseket a Tanulmányi szabályzat tartalmazza.
A tanulmányi programra a felvételi feltételeket a kar hivatali tábláján keresztül hozzák nyilvánosságra.
 
III. Az abszolvens profilja
 
A tanulmányi program a végzetteket a gazdasági folyamatok átfogó menedzselésére szakosítja kifinomult módszerek alkalmazásával és modern információs rendszerek révén. A tanulmányi program célja menedzser szakemberek képzése a vállalati szféra illetve a civil és állami szervezetek vezetői döntéshozatali folyamatainak támogatására.
 
A mesterképzésben végzettek általános menedzsment ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek a legjobb multinacionális és hazai vállalatok modern, tudományosan bizonyított ismeretein és gyakorlatán alapulnak. A végzettek közvetlenül a diploma megszerzése után junior-menedzseri pozíciókon helyezkedhetnek el, majd bizonyos idő elteltével magasabb vezetői szintre juthatnak. Képesek irányítani a vállalat funkcionális részeit: ökonómia és pénzügy, marketing és értékesítés, termelés és logisztika, tervezés és stratégia. A felsőfokú oktatás második szintjén végzett hallgatók a nemzetközi piacon is érvényesülhetnek. A végzett hallgató a kitűzött cél elérése érdekében tevékenységeket koordináló és integráló, döntési jogkörrel rendelkező, a céget szakmailag irányító általános menedzserré válik.
 
IV. Abszolvensek érvényesülése
 
A végzett hallgató képes koncepcionálisan és átfogóan megoldani a vállalati és gazdasági problémák széles körét, beleértve elsősorban a termelés és az üzleti tevékenység tervezését, vezetését és irányítását a tanulmányi program elvégzése után. A tanulmányok megteremtik az üzleti gyakorlat, valamint a köz- és állami intézmények részére magasan kvalifikált közgazdászok és menedzserek felkészítésének előfeltételeit. A végzett hallgatók sikeresen alkalmazzák idegen nyelvű szakmai kommunikációs készségeiket a nemzetközi gazdasági környezetben is.
 
A Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja az egyetem hallgatói számára tanácsadó, pszichológiai, munkajogi szolgáltatásokat nyújt egyetemi tanulmányaik alatt a tanulmányaik sikerességét szem előtt tartva és főképp a munkaerőpiaci érvényesülésüket figyelembe véve. 
 
Az egyetem abszolvensei számára a kapcsolattartás megőrzése céljából és az egyetemi életről és eseményekről való informálás szándékával a Selye János Egyetem Karrier-tanácsadó Központja ALUMNI PORTÁL-t üzemeltet ALUMNI SPACE néven. Az abszolvensek regisztrálhatnak és a volt diákok klubjának tagjává válhatnak.
 
Az Uplatnenie absolventov internetes weboldalról származó információk a Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program abszolvenseinek munkaerőpiaci érvényesülését mutatják be. 
 
V. A tanulmányi program anyagi-technikai háttere
 
V.1. Tantermek és felszereltségük
 
Az oktatás a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, a Konferenciaközpont épületében található alábbi termekben és a SJE Sportközpontjának helyiségeiben kerül biztosításra.
 
a) előadóhelyiségek: K1, K2, K3, G110, G210
b) szemináriumi helyiségek: G202, G203, G205, G206, G207, G209, G309, G310, G405, K7, K8, K9
c) számítógépes helyiségek: K6, G313
d) laboratóriumok: G312
e) egyéb helyiségek: SJE Sportközpont 
 
V.2. A tanulmányi program információs, kommunikációs és szoftveres hátterének biztosítása
 
A SJE a hallgatói és alkalmazottai részére az internethez való hozzáférést a SANET magas böngészési sebességet biztosító akadémiai hálózatán keresztül biztosítja. A hálózathoz való csatlakozás az egyes személyek SJE hálózatába történő autentifikációjával vagy egyéni eszköz regisztrációját követően biztosított módon lehetséges. A hallgatók szabad hozzáféréssel rendelkeznek a hálózathoz az SJE Egyetemi könyvtárában, a szaktantermekben, az egyetem nyilvános tereiben elérhető kioszkokon keresztül. Az internethez való csatlakozás wi-fi kapcsolaton keresztül is lehetséges az egyetem valamennyi épületében, a kollégiumot is beleértve. A hálózat bekapcsolásra került az EDUROAM projektbe, így valamennyi projekthez csatlakozott hálózat felhasználója számára elérhető. Az egyetem nyilvánosan hozzáférhető tereiben multifunkciós berendezések találhatóak – az ISIC kártyaleolvasóval ellátott, SafeQ rendszeren keresztül elérhetővé téve a nyomtatást, fénymásolást és a szkennelést. 
 
Az egyetem saját e-mail szervert működtet, minden hallgató és alkalmazott profiljában e-mail küldési funkció, címjegyzék, naptár és fájlmegosztási funkciók állnak rendelkezésre.  A belépéshez használt alkalmazotti és hallgatói azonosítók szolgálnak a hálózatba történő bejelentkezésnél, a wi-fi hálózatba történő belépésnél, a SafeQ rendszerhez való csatlakozásnál, az azonosítást kérő egyetemi webfelületekre történő belépésnél és az étkeztetési rendszerbe való bejelentkezésnél és további szolgáltatásoknál is.
  
A SJE legjelentősebb információs rendszerei és információforrásai: 
 
1. DAWINCI könyvtári információs rendszer – modern könyvtári információs rendszer, amely a felhasználók számára az OPAC on-line katalógusának webes felületén keresztül lehetővé teszi a különböző könyvtári állományokban való keresést. Az olvasók nyilvántartása az alkalmazotti/hallgatói igazolványok segítségével történik. 
 
2. AiS2 akadémiai információs rendszer – Az Akadémiai információs rendszer egy komplex információs rendszer, amely a felsőoktatás három szintjén egyaránt képes az oktatási-kutatási folyamatok irányításának támogatására. A tanulmányi program megvalósításával összefüggésben a rendszer szinte minden funkciója kihasználásra kerül, mint például:
 
• elektronikus jelentkezés (a jelentkezés elektronikus formában történő benyújtásától az elektronikus visszajelzésen át egészen a beiratkozásig), 
• tanulmányok átfogó nyilvántartása, 
• tanulmányi programok nyilvántartása, 
• záródolgozatok nyilvántartása (a hallgatók összes záródolgozatának automatikus továbbításának funkciójával a záródolgozatok központi nyilvántartásába), 
• a hallgatók elszállásolásának nyilvántartása, 
• adminisztratív alrendszer az azonosítást igénylő zónában található összes dokumentum közzétételéhez, valamint a hallgatói véleményezések lebonyolításához és értékeléséhez, 
• abszolvensek portálja.
 
Az irányítás szintjén az akadémiai információs rendszer a tanulmányokat érintő folyamatok tervezésére, állapotának ellenőrzésére és az oktatási teljesítmény mérésére szolgál az alkalmazottak és a szervezeti egységek esetében.
 
3. A SOFIA pénzügyi információs rendszer – a moduláris rendszer az akadémiai információs rendszerrel összekapcsolva működik a hallgatói befizetések és az ösztöndíjak kifizetésének területén.
 
4. Elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés – a CVTI SR égisze alatt az elektronikus információforrásokhoz a hozzáférés rendelkezésre áll az alkalmazottak részére és a hallgatók részére is a CVTI SR által biztosított szolgáltatáson keresztül távoli elérés formájában. E hozzáférésen keresztül kerül biztosításra az egyes kiadók on-line adatbázisokban regisztrált tudományos folyóirataihoz az elérés.  
 
5. Személyek azonosításának rendszere – Ez a rendszer biztosítja a felhasználók hozzáférését az egyes információs rendszerekhez és elektronikus szolgáltatásokhoz az egységes bejelentkezési adatok segítségével (bejelentkező név és jelszó). A megoldás részét képezi az érintésmentes módon, chipkártyás technológiai bázison működő azonosító igazolvány (hallgatói igazolvány és alkalmazotti igazolvány). Ezek a kártyák a nyomtatási rendszerben, az étkeztetési rendszerben és a beléptetőrendszerrel felszerelt épületekbe/termekbe való belépésnél használatosak.
 
6. LMS (Learning Management System) Moodle portál oktatási platform: az oktatási platform az oktatók részére az elektronikus oktatás terén nyújt támogatást. A rendszerbe való belépés csak az egységes bejelentkezési adatok segítségével lehetséges. Biztonságos és teljeskörű rendszere az e-oktatás támogatásának. 
 
7. BigBlueButton videokonferencia rendszer az on-line oktatás támogatására.
 
8. A SJE belső internetes hálózatán keresztül a hallgatók és az oktatók hozzáférnek az ORBIS EUROPE adatbázishoz. Az adatbázis hozzávetőlegesen 110 millió vállalatról tartalmaz riportokat. A pénzügyi kimutatások mellett a szabadalmakról, a fúziókról és az akvizíciókról is információkat szolgáltat. 
 
9. ECOSIM SmartSim – szimulációs szoftver 
 
A hallgatók információval való ellátása:
 
• e-mailes kommunikáció révén - egyéni e-mail kontó áll minden hallgató és SJE alkalmazott rendelkezésére, amely a hivatalos levelezés bonyolítására szolgál,
• az egyetemi, kari és tanszéki webfelületek segítségével, 
• az Akadémiai Információs Rendszerben kiküldött üzenetek segítségével,
• az egyetem különböző épületeiben elhelyezett nagyképernyős televízió-készülékek segítségével.
VI. A tanulmányi programot biztosító tanszékek 
 
A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program oktatásának biztosításában az alábbi tanszékek vesznek részt:
 
 
VII. Szolgáltatások
 
A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program hallgatóinak rendelkezésre állnak az egyetem további részlegei által nyújtott szolgáltatások:
 
 
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.